Villkor för Däckhotell

Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan gemensamt kallat ”Däck”.

Inlämnare: Med Inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna.

Kund: Med Kunden avses däckens, fälgarnas och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelserangående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare samt å andrasidan Däckmästarna väst AB. Med kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken (dvs. Inlämnaren)

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för Däck inlämnade före den 31 maj upphör den 31december och, för Däck inlämnade före den 31 december, den 31 maj.

1. Förvaringsavtalet

1.1 Genom detta avtal åtar sig Däckmästarna att för Kundens räkning under Förvaringstiden förvara aktuella däck.

1.2 Förvaringen sker på de villkor som anges och i dessa Allmänna Bestämmelser för däckförvaring.

2. Förvarade däck

2.1 Under Förvaringstiden tvättar Däckmästarna förvarade Däck, kontrollerar mönsterdjup samt förvarar Däcken på ett fackmannamässigt sätt. Däck är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Däckmästarna står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

2.2 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckmästarnas rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckmästarnas skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.3 Däckmästarnas ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust I näringsverksamhet.

2.4 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.5 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckmästarna ansvarar för fel, endast om Kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Däckmästarna (reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckmästarna om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. Betalningsvillkor

Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

4.1 Däckmästarna har panträtt i förvarade Däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om Däcken förkommer eller förstörs, har Däckmästarna istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon

annan.

4.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Däckmästarna hålla kvar däcken till dess att Däckmästarna fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckmästarnas fordran.

4.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckmästarna rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade Däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckmästarna sammanlagda fordringar täcks. Däckmästarna skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

4.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat Däcken innan Förvaringstidens utgång gäller beträffande Däckmästarnas rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

4.5 Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller däcken Däckmästarna.

5 Övriga bestämmelser

5.1 Inlämnarens personuppgifter behandlas av Däckmästarna i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer. Inlämnaren har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av Däckmästarna och, om nödvändigt be Däckmästarnas rätta eller ta bort sådana uppgifter. Personuppgifterna kommer att användas för kundadministration. Vidare reserverar Däckmästarna rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckmästarna rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att Däckmästarna genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke.

5.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckmästarnas skriftliga medgivande.

5.3 Det åligger Kunden att tillse att Däckmästarna har aktuella uppgifter för kallelse till däckskifte.

5.4 Däckmästarna har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges vid inlämningen samband med inlämningen är ägare av de förvarade däcken.

5.5 Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

KOM IHÅG ATT ALLTID EFTERDRA BULTAR/MUTTRAR EFTER ETT HJULSKIFTE. KONTROLLERA LUFTTRYCKET REGELBUNDET, DET SPARAR BÅDE BRÄNSLE, DÄCK OCH MILJÖ. 

Välkomna åter till Däckmästarna! Uppdaterat datum 2023-05-30